НАРЕДБА № 27 от 10.06.2004 г. за породните групи и изискванията, на които трябва да отговарят ловните кучета, условията за тяхното използване и редът за провеждане на изпитания с тях

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. Породите кучета, които могат да се използват за лов в Република България, принадлежащи към съответните породни групи, посочени в приложение № 1, определени съгласно класификацията на Международната федерация по кинология (FCI);
2. Изискванията, на които трябва да отговарят кучетата, за да бъдат използвани при провеждане на различните видове лов в Република България;
3. Редът и начинът за провеждане на работни изпитания с ловните кучета.
Чл. 2. Ловуване се извършва с кучета, на които е издадено удостоверение за успешно положени работни изпитания при условията и реда на тази наредба.
Раздел II
Породи ловни кучета, които могат да се използват за лов в Република България
Чл. 3. За лов в Република България могат да се използват ловни кучета, определени по породни групи и породи, както следва:
1. Териери - само ловни териери;
2. Дакели;
3. Северни породи, европейски и азиатски шпицове и примитивни породи - само ловни лайки;
4. Гончета и кръвоследници;
5. Ловни кучета, работещи със стойка;
6. Ретривъри - кучета за откриване и донасяне на дивеч.
Чл. 4. Ловните кучета по чл. 3 могат да се използват за следните видове лов:
1. За лов на дребен дивеч;
2. За подземен лов;
3. За лов на едър дивеч.
Чл. 5. Породите ловни кучета, които могат да се използват за лов на дребен дивеч, са:
1. Островни (английски) породи, работещи със стойки;
2. Континентални породи, работещи със стойки;
3. Шпаньоли;
4. Ловни лайки;
5. Ловни териери;
6. Ретривъри;
7. Дакели.
Чл. 6. Породите ловни кучета, които могат да се използват за подземен лов, са:
1. Ловни териери;
2. Дакели.
Чл. 7. Породите ловни кучета, които могат да се използват за лов на едър дивеч, са:
1. Гончета;
2. Ловни лайки;
3. Ловни териери;
4. Континентални породи, работещи със стойки;
5. Шпаньоли;
6. Дакели;
7. Бараци;
8. Кръвоследници.
Раздел III
Изисквания, на които трябва да отговарят ловните кучета за допускане до изпитания
Чл. 8. До изпитания се допускат кучета, чиито собственици притежават:
1. Документ за породност, с изключение на бараците;
2. Ветеринарномедицински паспорт с отбелязани актуални ваксинации и обезпаразитявания.
Чл. 9. Ловните кучета по чл. 5 се допускат до изпитания след навършване на 18 месеца.
Чл. 10. Ловните кучета по чл. 6 и 7 се допускат до изпитания след навършване на 24 месеца.
Чл. 11. Ловните кучета, навършили 8 години към 1.Х.2005 г., не се допускат на работни изпитания.
Чл. 12. До изпитания не се допускат кучета, които са: болни, разгонени или в напреднала бременност.
Раздел IV
Видове работни изпитания, ред и начин за провеждането им
Чл. 13. (1) Ловните кучета подлежат на следните работни изпитания:
1. за пригодност;
2. за професионална работа.
(2) На работни изпитания за пригодност подлежат всички ловни кучета, а на изпитания за професионална работа подлежат ловните кучета, които ще бъдат използвани при организиран ловен туризъм.
Чл. 14. Работни изпитания се провеждат ежегодно на две сесии - през юли и септември, по график, утвърден от началника на Националното управление по горите.
Чл. 15. За явяване на изпитание се подава заявление до директора на държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция в срок до 1 юни по образец (приложение № 2).
Чл. 16. (1) Началникът на регионално управление на горите в срок до 15 юни предлага на началника на Националното управление по горите проект на график за провеждане на работните изпитания по държавни лесничейства и държавни дивечовъдни станции.
(2) След утвърждаване на графика по ал. 1 началникът на регионално управление на горите издава заповед, с която определя състава на комисиите, които ще провеждат работните изпитания.
(3) В състава на комисията се включват експерт по лова към регионално управление на горите, директорът на съответното държавно лесничейство/ държавна дивечовъдна станция и отговорникът по лова в съответното държавно лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
Чл. 17. Работните изпитания на ловни кучета се провеждат от държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции.
Чл. 18. На една дата комисията допуска до 15 кучета за провеждане на изпитания за пригодност и до 10 кучета при изпитания за професионална работа.
Чл. 19. Резултатите от проведените изпитания се записват в изпитни протоколи по образец (приложение № 3).
Чл. 20. На собствениците на кучета, издържали успешно работните изпитания, се издава удостоверение по образец (приложение № 4).
Чл. 21. Собствениците на кучета, които не са съгласни с решението на комисията, имат право на писмено възражение. Възражението се подава до председателя на комисията непосредствено след обявяване решението на комисията с протокола по чл. 19. Комисията взема окончателно решение до края на изпитния ден.
Чл. 22. (1) Кучета, които не са издържали работните изпитания, могат да се явят повторно на изпит само за дисциплината, за която са отстранени.
(2) Повторното явяване на изпитания за пригодност се провежда последния ден на същата изпитна сесия или на всяка следваща сесия.
(3) Повторното явяване на изпитания за професионална работа се провежда на всяка следваща сесия.
Чл. 23. Държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции водят публичен регистър на удостоверенията по чл. 20 (приложение № 5).
Чл. 24. Собствениците на кучета, които се явяват на изпитания, осигуряват за провеждане на изпитанието фермерно произведен дивеч за своя сметка или заплащат неговата себестойност.
Чл. 25. По време на изпитанията не се допуска употреба на електрически, бодливи и душащи нашийници, както и използването на други начини на малтретиране на кучетата.
Чл. 26. Лицата, нарушили изискванията на чл. 25, се отстраняват от изпитанията заедно с кучето.
Раздел V
Видове изпитни дисциплини при работни изпитания за пригодност, ред и начин за провеждането им
Чл. 27. (1) Изпитни дисциплини за пригодност на кучета, използвани при лов на дребен дивеч, са: работа в гора, работа в поле и работа във вода.
(2) Изпитна дисциплина за пригодност на кучета, използвани за подземен лов, е желанието за работа под земя и поведението пред хищник.
(3) Изпитни дисциплини за пригодност на кучета, използвани за лов на едър дивеч, са: поведение при изстрел, послушание и отзоваване, проверка способностите на кучето за откриване на дива свиня, хищници и облайване, проверка агресивността към елени и сърни и проверка агресивността към домашни животни.
Чл. 28. Провеждането на изпитания за дисциплините по чл. 27, ал. 1 - работа в гора, работа в поле и работа във вода, се извършва съгласно приложение № 6.
Чл. 29. Провеждането на изпитания за дисциплините по чл. 27, ал. 2 - желание за работа под земя и поведение пред хищник, се извършва съгласно приложение № 7.
Чл. 30. Провеждането на изпитания за дисциплините по чл. 27, ал. 3 - поведение при изстрел, послушание и отзоваване, проверка способностите на кучето за откриване на дива свиня, хищници и облайване, проверка агресивността към елени и сърни и проверка агресивността към домашни животни, се извършва съгласно приложение № 8.
Раздел VI
Видове изпитни дисциплини при работни изпитания за професионална работа, ред и начин за провеждането им
Чл. 31. (1) Видове изпитни дисциплини за професионална работа на кучета, използвани при лов на дребен дивеч, са: работа в гора, работа в поле и работа във вода.
(2) Видове изпитни дисциплини за професионална работа на кучета, използвани за лов на едър дивеч, са: работа по изкуствена кървава следа и поведение при отстрелян дивеч.
Чл. 32. Провеждането на изпитания за дисциплините по чл. 31, ал. 1 - работа в гора, работа в поле и работа във вода, се извършва съгласно приложение № 9.
Чл. 33. Провеждането на изпитания за дисциплините по чл. 31, ал. 2 - работа по изкуствена кървава следа и поведение при отстрелян дивеч, се извършва съгласно приложение № 10.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
1. По смисъла на тази наредба:
1. "Северни породи, европейски и азиатски шпицове и примитивни породи" са кучетата, включени в V група в класификацията на Международната федерация по кинология (FCI).
2. "Ловни кучета, работещи със стойка" са всички ловни кучета, които, след откриване по миризмата на неподвижно лежащ дребен дивеч, застават или лягат на определено разстояние пред него.
3. "Ретривъри кучета за откриване и донасяне на дивеч" са кучетата, включени в VIII група в класификацията на Международната федерация по кинология (FCI).
4. "Актуална ваксинация" е ваксинацията, чийто срок на действие от момента на поставяне на ваксината не е изтекъл. Всяка ваксинация има срок на действие.
5. "Напреднала бременност" е явно видима бременност след четиридесетия ден.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
2. Наредбата се издава на основание чл. 56, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча.
3. Изпълнението на тази наредба се възлага на началника на Националното управление по горите.
4. Наредбата влиза в сила от 1.Х.2005 г.
Приложение № 1
към чл. 1

Класификация на Международната федерация по кинология (FCI)
ПОРОДНИ ГРУПИ
1. Първа група - овчарки и пастирски кучета
2. Втора група - пинчери, шнауцери, молосоиди,
- швейцарски овчарки
3. Трета група - териери
4. Четвърта група - дакели
5. Пета група - северни породи, европейски и азиатски шпицове и
примитивни породи
6. Шеста група - гончета и кръвоследници
7. Седма група - ловни кучета, работещи със стойка
8. Осма група - ретривъри, кучета за откриване и донасяне на дивеч
9. Девета група - декоративни кучета за компания
10. Десета група - хрътки